Якимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

Подольська О.Є.

"___" ______________ 200_ р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВЧИТЕЛЯ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

I. Загальні положення

1. Вчитель відноситься до категорії фахівців.

2. На посаду вчителя призначається особа, що має середню професійну освіту (без пред'явлення вимог до стажу роботи; стаж педагогічної роботи: від 2 до 5 років; від 5 до 10 років; понад 10 років)

або вищу професійну освіту (без пред'явлення вимог до стажу роботи;стаж педагогічної роботи:

від 2 до 5 років;

від 5 до 10 років;

від 10 до 20 років;

понад 20 років).

3. Призначення на посаду вчителя і звільнення від неї проводиться наказом директора установи за погодженням ______________.

4. Вчитель повинен знати:

- Законодавство України.

- Основи загальнотеоретичних дисциплін в об'ємі, необхідному для вирішення педагогічних, науково-методичних і організаційно-управлінських завдань.

- Педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну.

- Методику викладання предмету і виховної роботи.

- Програми і підручники.

- Вимоги до оснащення і устаткування учбових кабінетів і підсобних приміщень.

- Засоби навчання і їх дидактичні можливості.

- Основні напрями і перспективи розвитку освіти і педагогічної науки.

- Основи має рацію, науковій організації праці.

- Правила і норми охорони праці, техніка безпеки і протипожежного захисту.

5. Вчитель безпосередньо підпорядковується ____________ (директорові установи; іншому посадовцю).

6. На час відсутності вчителя (відпустка, хвороба, ін.) його обов'язку виконує особу, призначену наказом директора установи. Дана особа, набуває відповідних прав і несе відповідальність за якісного і своєчасного виконання покладених на нього обов'язків.

II. Посадові обов'язки

Вчитель:

1. Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки предмету, що викладається.

2. Вчитель зобов'язаний мати тематичний план роботи з предмету в кожній паралелі класів на учбову чверть і робочий план на кожен урок.

3. Сприяє соціалізації, формуванню загальної культури особи, усвідомленому вибору і подальшому освоєнню професійних освітніх програм.

4. Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби навчання.

5. Реалізує освітні програми.

6. Забезпечує рівень підготовки учнів, відповідний вимогам державного освітнього стандарту, і несе відповідальність за їх реалізацію не в повному об'ємі.

7. Дотримується прав і свобод учнів згідно Законодавству України.

8. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію.

9. Бере участь в діяльності методичних об'єднань і інших формах методичної роботи.

10. Здійснює зв'язок з батьками (особами, які їх замінюють).

11. Виконує правила і норми охорони праці, техніку безпеки і протипожежного захисту.

12. Забезпечує охорону життя і здоров'я учнів в період освітнього процесу.

IIІ. Права

Вчитель має право:

1. Знайомитися з проектами рішень керівництва установи, що стосуються його діяльності.

2. З питань, що знаходяться в його компетенції вносити на розгляд керівництва установи пропозиції з поліпшення діяльності установи і вдосконалення методів роботи; зауваження щодо діяльності працівників установи; варіанти усунення наявних недоліків в діяльності установи.

3. Запрошувати особисто або за дорученням керівництва установи від структурних підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

4. Привертати фахівців всіх (окремих) структурних підрозділів до рішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає , то з дозволу керівника установи).

5. Вимагати від керівництва установи сприяння у виконанні ним його посадових обов'язків і прав.

IV. Відповідальність

Вчитель несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених існуючою посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

3. За спричинення матеріального збитку - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

З інструкцією ознайомлений _______ __________________

«____»_______200 р.

«Погоджено»

______________________

Дата: «____» ______________20____р.

«Затверджую»__________________

Дата: «____» ______________20____р.

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

1. Відповідає за:

·· Реалізацію постанов уряду, виконання наказів, розпоряджень, інструкцій Міністерства освіти і його органів на місцях;

· Успішну діяльність усієї школи в цілому по вихованню і навчанню учнів, зміцненню їхнього здоров’я і фізичного розвитку;

· Своєчасне і якісне перспективне і поточне планування роботи школи, виконання планових заходів;

· Комплектування школи працівниками і учнями;

· Підвищення ділової кваліфікації всіх працівників школи, курсової підготовки, організацію їх самоосвіти;

· Здійснення всеобучу і профорієнтаційну роботу;

· Виконання навчальних планів і програм, якість знань учнів;

· Впровадження досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду в діяльність школи, організацію творчої роботи педагогів;

· Здійснення принципів наукової організації праці всіма працівниками школи;

· Дієвість роботи педагогічної ради, виконання її постанов;

·

· Створення сприятливих умов для навчально-виховної роботи, застосування технічних засобів навчання, забезпечення техніки безпеки, додержання в школі санітарно-гігієнічного режиму;

· Зразковий стан господарства школи, правильне використання навчально-матеріальної бази, економне і доцільне витрачання кредитів;

· Здійснення зв’язку школи з органами освіти, громадськими організаціями;

·· Своєчасну звітність про роботу школи.

2. Контролює та керує:

а) безпосередньо:

· Діяльністю своїх заступників по навчальній та виховній роботі, військового керівника;

· Роботою заступника директора по господарській частині і діяльністю всього адміністративно-управлінського персоналу;

· Роботою педагогічної ради школи;

·

·· Діяльністю класних керівників;

· Роботою бібліотекаря шкільної бібліотеки;

· Роботою з батьками;

· Роботою груп продовженого дня;

· Кошторисно-фінансовою діяльністю;

б) опосередковано:

· Вчителями інших навчальних предметів (через заступників по навчальній роботі);

· Роботою обслуговуючого персоналу (через заступника директора по господарській частині).

3. Організовує:

а) безпосередньо:

· Виконання постанов уряду про школу, наказів, розпоряджень і вказівок Міністерства освіти та його органів на місцях;

· Підбір і розстановку працівників школи, розподіл між ними службових обов’язків;

· Планування роботи школи в цілому та її окремих ділянок;

· Роботу педагогічної ради;

· Підвищення ділової кваліфікації працівників школи;

б) опосередковано:

· Виконання навчальних планів і програм, перевірку якості знань учнів, проведення уроків (через заступників по навчальній роботі);

· Проведення позакласної і позашкільної роботи з учнями (через заступника цієї роботи і класних керівників);

· Впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в практику роботи педагогів;

· Створення і правильне використання навчально-матеріальної бази.

4. Погоджує свою роботу з:

· омітетом профспілки;;

· Відповідним відділом освіти.

5. Веде облік:

· Особового складу працівників школи, а також учнів (первинний облік при допомозі діловода);

· Бланків атестатів, свідоцтв, похвальних грамот та інших документів;

· Прибуття працівників школи на роботу (за допомогою своїх заступників);

· Виконання загальношкільного плану роботи;

· Успішності учнів і стану відвідування ними навчальних занять (разом із заступниками по навчальній роботі);

· Виконання заходів, прийнятих педагогічною радою, загальними зборами колективу тощо;

· Забезпечення школи навчально-матеріальною базою за даними осіб, які відповідають за неї;

· Виконання кошторису школи.

6. Звітує:

· Про стан навчально-виховної, фінансово-господарської роботи перед відповідним відділом освіти;

·· Про роботу школи перед місцевими органами.

7. Складає і підписує:

· Загальні документи, що регулюють роботу школи;

· Накази, розпорядження по школі;

· Аналізи уроків, пропозиції щодо їх поліпшення;

· Листи школи (офіційні), відповіді на листи батьків та інших громадян;

· Документи про успішність і поведінку учнів;

· Протоколи засідань педагогічної ради;

· Інформації і довідки школи;

· Статистичні звіти і фінансові документи;

· Трудові книжки працівників школи;

· Акти прийому і передачі школи, фінансово-господарських ревізій;

· Перспективний, річні й тижневі плани роботи школи (в складанні бере участь заступник);

· Затверджує розклад уроків, календарний план заходів та інші документи, складенні заступниками директора по навчальній та виховній роботі, заступником директора по господарській частині.

8. Користується правами:

· Приймати на роботу і звільняти педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу та визначає їх функціональні обов’язки;

· Вживати заходів заохочення і стягнення до працівників школи, учнів;

· Представляти працівника школи до нагород;

· Представляти школу перед громадськістю;

· Затверджувати структуру і штатний розклад школи;

· Складати угоди, відкривати рахунки в установах банків;

· Розпоряджатися в установленому порядку шкільним майном і коштами.

З інструкцією ознайомлений _______ __________________

«____»_______200 р.

Кiлькiсть переглядiв: 198