• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

/Files/images/knigi-116.gifПерспективний план

роботи над науково-методичною проблемою

Якимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 на 2008-2012 р.р,

«Шляхи удосконалення НВП як запорука успішної

соціалізації вчителів та учнів»

МЕТА: Забезпечити умови для переходу до нового підходу до організації НВП - соціальне орієнтованого з метою підвищення результативності навчальної діяльності, комунікативних компетентностей, навичок самоосвіти і саморозвитку, продуктивної творчої практики.

«Наша мета полягає не в тому, щоб зробити себе необхідними нашим дітям, а, навпаки, в тому, щоб допомогти їм скоріше обходитися без нас»

(К.О.Конраді)

/Files/images/knigi-129.gif

Етапи реалізації

I. Організаційно-теоретичний (жовтень 2008-2009 н.р.)

II. Практичне дослідження проблеми (2009-2010 н.р.) 2010-2011р.

III. Підбиття підсумків роботи над проблемою (2011-2012 н.р.)

Члени групи: директор школи, заступники директора НВР, ВР, голови МО.

Мета:

І етап - Вироблення єдиної системно-комплексної роботи над проблемою, ознайомлення педагогічного колективу з теорією даного питання, визначення напрямів роботи.

2008-20090

організаційно-теоретичний етап Зміст роботи

1. Анкетування педагогічного та учнівського колективів, батьків по
проблемній темі «Шляхи оновлення НВП як запорука успішної
соціалізації вчителів та учнів».

2. Виявлення питань для вивчення, висвітлення, виділення досвіду з цієї
теми. Засідання творчої групи, виявлення рівня обізнаності
педколективу із проблеми.

3. Ознайомлення педколективу з теорією даного питання Теоретичний
семінар «Зміст і завдання соціально-педагогічної стратегії виховання».

4. Складання планів самоосвіти вчителів.

5. Вироблення єдиної системно-комплексної роботи над проблемою через
ШМО, вчителів-предметників.

6. Створення бази даних в робочих планах, папках вчителів, класних
керівників, картотеки, досвіду роботи в бібліотеці з проблемного
питання.

7. Засідання ШМО з питань організації просвітницької роботи з педагогами,
учнями, батьками.

8. Оперативні наради:

8.1. Особливості роботи педколективу над науково-методичною проблемою в поточному навчальному році.

8.2. Засоби та основні напрямки методичної роботи школи в поточному навчальному році щодо реалізації науково-методичної проблеми.

4 8.3. Цілеспрямована робота класного керівника як інструмент та мотив розвитку особистості школярів, що вимагають особливої уваги.

Нарада при директорі

1. Новий підхід в організації НВП як соціально-орієнтованого.

2. Формування в учнів навичок соціальної компетентності на уроках хімії та

біології.

3. Шляхи формування та удосконалення професійної компетенції в умовах соціально – орієнтованого навчання.

4. Психологічні особливості школярів та врахування їх у НВП.

5. Педагогічний такт і професійна етика у формуванні особистості школярів.

6. Формування здорового способу життя через освіту.— важливий фактор удосконалення навчально- виховної роботи в умовах соціально – орієнтованого навчання.

7. «Школу створює вчитель» (про підсумки атестації вчителів;)

Методична робота з педкадрами

1. Врахування психологічних аспектів у процесі активізації пізнавальних
інтересів.

2. Діагностування професійного рівня педагогічного колективу.

3. Дебати як засіб формування активної життєвої позиції.

4. Про організацію учнівського самоврядування як забезпечення досвіду
соціальної дії, принципів демократії, гуманізму.

5. Потреба у здоровому способі життя як ознака компетентної
особистості школяра.

6. Диспут: «Соціальне орієнтований урок. Яким він повинен бути?»

Тематика педагогічних рад:

1. Шляхи оновлення НВП як запорука успішної соціалізації вчителів та
учнів, проблеми, досвід, перспективи.

2. Морально правове виховання в школі. Актуальні проблеми та
модернізація.

Очікувані результати

Розробка стратегічних напрямів діяльності педколективу на основі соціальне орієнтованого підходу.

Підбір інформаційного матеріалу для розвитку проблемної теми. Визначення основних напрямків діяльності МО з вирішення проблеми, взаємодія школи з соціальним середовищем. Вивчення передового педагогічного досвіду із соціолого-психологічних, педагогічних та управлінських досліджень.

IIетап 2009-2010 н.р.

Мета: Впровадження нової моделі уроків форм і умов активізації пізнавальної діяльності. Опрацювання їх для покращення навчальних досягнень учнів. Оцінка та самооцінка напрацювань педагогів. Вибір шляхів удосконалення самоосвітньої роботи вчителів та учнів.

Очікувані результати:

Визначення ефективних методик, прийомів профорієнтаційної роботи з учнями 5-8 класів.

Забезпечення свідомого вибору учнями професії відповідно до нахилів та здібностей.

Розширення мережі факультативів, профільного навчання. Удосконалення виховної роботи.

Оперативні наради

1. Мета, зміст і основні напрямки методичної роботи школярів поточному
навчальному році щодо реалізації II етапу науково-методичної
проблеми.

2. Основні напрямки дослідницької роботи в навчальному році.

Наради при директорі

1. Про дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо навчального
навантаження учнів, дозування домашнього завдання.

2. Про навчально-методичне забезпечення профільного навчання.

3. Соціально педагогічна робота з проблемними сім’ями та соціально незахищеними учнями.

4. Інтеграція сучасних комп’ютерних технологій у процес викладання фізики.

5. Робота класного керівника (по вибору) з організації самонавчання
учнів та дотримання ними режиму дня.

6. Спільна робота школи і родин із розвитку творчої компетентності
дитини.

Тематика педагогічних рад

1. Зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісного соціально – орієнтованого навчання.

2. Соціалізація учнів на кожному етапі шкільного життя

3. Про стан моніторингової успішності учнів у профільних класах.

4. Навчання і виховання обдарованих – справа нелегка.

ІІІ етап 2010-2011 н/р.

Мета: Продовження впровадження нових ІКТ моделей, ІКТ уроків та форм активізації навчальної та пізнавальної діяльності .Забезпечення комплексного підходу вирішення завдань початкової освіти у зв’язку з новим «Державним стандартом початкової загальної освіти». Впровадження та широкого втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку учнів в початковій ланці, рівневої диференціації в середніх класах, профілізації та індивідуалізації навчання в старших класах.

Очікувані результати:

Спрямування зусиль на створення умов для забезпечення кожній дитині мікрорайону рівного доступу до якісної освіти, для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних ІКТ у навчальному процесі.

Посилення уваги на якісну реалізацію державної програми щодо забезпечення свідомого вибору профільного навчання.

Удосконалення виховної роботи через затвердження комплексної програми превентивного виховання «Твоє життя твій вибір» на 2010-2013р.»

Оперативні наради

1. Основні завдання роботи педколективу на ІІІ етап реалізації проблеми

2. Рівні пізнавальної самовдоскональності особистості вчителя по інноваційним методам навчання в процесі розвитку пізнавальної діяльності учнів.

3. Ступень виконання цілей та задач з реалізації державної програми розвитку і функціонування української мови у сфері школи.

Наради при директорові

1. Профільне навчання: стан і перспективи навчально – методичне забезпечення профільного навчання.

2. Ігрові форми на уроках з основ наук. Доцільність використання ігрових моментів на уроках англійської мови.

3. Формування потреб до продуктивної художньої творчості на уроках образотворчого мистецтва.

4. Соціально – педагогічна робота з проблемними сім’ями та соціально незахищеними учнями.

5. Використання інтерактивних форм і методів навчання на уроках російської мови та літ-ри.

6. Про оптимальне поєднання форм і методів перевірки знань, умінь і навичок учнів (предмети за вибором)

Методична робота

- Теоретичне підґрунтя та методика використання інноваційних технологій навчання.

- Шляхи гуманізації стосунків між педагогами та учнями.

- Формування оптимального педагогічного клімату у шкільному колективі – передмова ефективного навчання під час викладання різних предметів.

- Правова свідомість – показник вихованості учнів: «Твоє життя – твій вибір»

- Позитивне мислення – важливий чинник у розвитку творчої особистості.

- Інновації, котрі спрацьовують на формування і виявлення наявності в учнів окремих груп компетентності.

Тематика педагогічних рад

1. Етико – правове виховання молодших школярів.

2. Естетичне виховання школярів. Підсумки перевірки стану викладання образотворчого мистецтва та музики.

3. Про результати проміжної методичної роботи педколектива над єдиною науково – методичною темою школи.

4. Про стан впровадження інноваційних педтехнологій у НВП школи

5. Портфоліо як засіб оцінювання особистих досягнень учителів та учнів.

ІVетап. Результативно-узагальнюючии етап. 2011-2012р.р

Мета: Визначення ефективності пропонованої проблемної теми як особистісно орієнтованого навчання із версіями традиційного навчання.

Науково-практичний аналіз результатів роботи над методичною проблемою. Ступінь виконання цілей та задач. Рівень навченості, вихованості, готовності до праці, розвитку фізичних, пізнавальних інтересів.

Оперативна нарада

1 . Основні завдання роботи педагогічного колективу на ІV етапі реалізації проблеми.

2. Рівні пізнавальної, самовдоскональності особистості учня і вчителя.

З . Основні умови та критерії оптимального вибору методів навчання в процесі розвитку пізнавальної діяльності учнів.

Наради при директорі

1 . Діагностика рівня вихованості учнів.

2. Аналіз причин девіантної поведінки неповнолітніх.

3. Формування здорового способу життя на уроках ОБЖ.

4. Виконання правил винесення стягнень і заохочень кл. керівниками.

5. Робота соціального педагога в школі з проблемної теми .

6. Виховання в учнів поваги до Конституції України, державних
символів і свобод людини.

7. Робота класного керівника щодо формування пізнавальних якостей особистості.

8. Роль шкільної бібліотеки у виробленні та вирішенні науково-методичної проблеми школи.

Методична робота з педкадрами

Спілкування як основний засіб самоствердження особистості.

Творчість учителя-управління самим собою.

Розвиток" творчих здібностей учнів: досвід і проблеми педагогічної
практики.

Сутність процесу соціалізації на завершальному етапі шкільного життя.

Організація виховної роботи щодо формування ключових компетенцій
учнів як умова їх ефективної самореалізації.

Тематика педагогічних рад

1. Результати педагогічного моніторингу роботи школи над проблемною

темою за 2008-2011, н.р.

2. Соціально-орієнтований урок, яким він став?

3. Реалізація ефекту зменшення непродуктивного контакту в системі
«Учитель-учень»

4. НВП в умовах соціально-орієнтованого навчання.

Очікувані результати.

Завершення впровадження технології та визначення оптимальних видів і форм організації науково-методичної роботи з педкадрами; окреслення основних напрямків і результатів наукових і практичних пошуків роботи з учнями.

Забезпечення умов для переходу до нового підходу до організації НВП -соціальне орієнтованого з метою підвищення результативності навчальної діяльності, формування в учнів соціальних, інформаційних, комунікативних компетентностей, навичок самоосвіти, саморозвитку, продуктивної творчої праці.

Формування у батьків раціональної організації навчальної праці як засіб підвищення ефективності навчання та якості знань їх дітей та підготовки їх до самостійного життя.

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році

Кiлькiсть переглядiв: 591